W jaki sposób można podzielić zysk (wypłacić dywidendę) w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Private lawyer – prawnik osobisty Warszawa
23 lipca 2017
Sprowadzenie i sprzedaż artykułów podrobionych z Chin – konsekwencje prawne.
22 sierpnia 2017
Show all

Prowadzenie każdego rodzaju działalności gospodarczej ukierunkowane jest na osiągnięcie zysku, kiedy więc zysk się pojawia, osoby zaangażowane w jego uzyskanie pragną otrzymać należną im część. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podział zysku, a więc wypłata dywidendy, odbywa się na szczególnych zasadach, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz umową spółki.

Zgodnie z regulacjami ustawy, wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, umowa spółki może przewidywać inny sposób podziału zysku, jednakże jej zapisy muszą uwzględniać pozostałe regulacje zawarte w ustawie w tym zakresie. Co do zasady, jeżeli umowa spółki nie zawiera odmiennych postanowień, zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów.

Kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może jednakże przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy ponadto pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki, powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku, jednakże umowa spółki może upoważniać zgromadzenie wspólników do określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, jest to tzw. dzień dywidendy. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale wspólników. Jeżeli uchwała wspólników takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez zarząd.

Podział uzyskanego zysku zwykle następuje w stosunku do liczby posiadanych przez wspólników udziałów, taki podział jest możliwy jednak tylko wówczas, gdy wszystkie udziały w spółce mają równą wartość nominalną. W sytuacji więc, gdy w spółce funkcjonują udziały o nierównej wartości, wówczas podział zysku następuje w stosunku do wielkości udziałów jakie przysługują każdemu wspólnikowi. Logiczne zatem jest, że wspólnicy, którzy posiadają więcej udziałów lub udział o wyższej wartości, uzyskają odpowiednio wyższy udział w zysku.

Co ciekawe, umowa spółki może upoważniać zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Powyższe może nastąpić jednakże dopiero wtedy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może ponadto stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. Niektóre udziały mogą być ponadto uprzywilejowane w zakresie dywidendy.

Przepisy Kodeksu stanowią bowiem, że na udział uprzywilejowany w zakresie dywidendy można przyznać uprawnionemu dywidendę, która przewyższa nie więcej niż o połowę dywidendę przysługującą udziałom nieuprzywilejowanym, tzw. dywidenda uprzywilejowana, wspólnik posiadający mniejszą liczbę udziałów może więc w takiej sytuacji mieć większy udział w zysku niż wynika to z posiadanych przez niego udziałów. Udziały uprzywilejowane w zakresie dywidendy nie korzystają jednakże z pierwszeństwa zaspokojenia przed pozostałymi udziałami, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

W sytuacji, gdy wspólnik, który wbrew przepisom prawa lub postanowieniom umowy spółki otrzymał wypłatę, zobowiązany jest do jej zwrotu. Pamiętać należy, iż członkowie organów spółki, którzy ponoszą odpowiedzialność za taką wypłatę, odpowiadają za jej zwrot spółce solidarnie z odbiorcą. Jeżeli natomiast zwrotu wypłaty nie można uzyskać od odbiorcy, jak również od osób odpowiedzialnych za wypłatę, za ubytek w majątku spółki, który jest wymagany do pełnego pokrycia kapitału zakładowego, odpowiadają wspólnicy w stosunku do swoich udziałów. Kwoty, których nie można ściągnąć od poszczególnych wspólników, rozdziela się między pozostałych wspólników w stosunku do udziałów. Prawidłowy podział zysku jest więc bardzo istotny, gdyż finansową odpowiedzialność za nieprawidłową wypłatę może ponieść praktycznie każdy wspólnik.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *