Sprowadzenie i sprzedaż artykułów podrobionych z Chin – konsekwencje prawne.

W jaki sposób można podzielić zysk (wypłacić dywidendę) w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?
18 sierpnia 2017
Skuteczne sposoby windykacji w przypadku zaległości w płatnościach.
27 sierpnia 2017
Show all

Przez Internet kupujemy praktycznie wszystko- odzież, sprzęt elektroniczny, książki, zabawki, a nawet leki, dlaczego? Bo zakupy online to oszczędność czasu, większy wybór, a przede wszystkim niższa cena, nawet jeśli musimy pokryć koszty transportu zamówionego towaru.

Zwykle niestety nie zastanawiamy się skąd owa różnica w cenie się bierze, kupujemy bo jest taniej. W większości jednak przypadków niska cena to nie efekt promocji na którą udało się nam trafić, lecz jest spowodowana tym, że oferowany towar nie jest oryginalny, choć na pierwszy rzut oka za taki uchodzi, kupujemy więc nic innego jak towar podrobiony, co oczywiście wiąże się z określonymi konsekwencjami prawnymi, w szczególności wówczas, gdy taki towar zamierzamy następnie sprzedać.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie prawo własności przemysłowej, znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym, może więc być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

Z kolei mówiąc o znakach towarowych podrobionych, rozumie się przez to użyte bezprawnie znaki identyczne lub takie, które nie mogą być odróżnione w zwykłych warunkach obrotu od znaków zarejestrowanych, dla towarów objętych prawem ochronnym. Definicja „towaru podrobionego” zawarta zaś została w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r., za towar podrobiony uznaje się więc m.in. towary będące przedmiotem działania naruszającego znak towarowy w państwie członkowskim, w którym zostały ujawnione i opatrzone bez zezwolenia znakiem, który jest identyczny ze znakiem towarowym ważnie zarejestrowanym w odniesieniu do towarów tego samego rodzaju lub którego istotnych cech nie można odróżnić od cech takiego znaku towarowego.

Przedsiębiorca, który decyduje się na import towarów, np. z Chin, musi zachować dużą ostrożność, by nie narazić się na odpowiedzialność cywilną i karną z tytułu naruszenia znaków towarowych, pamiętać bowiem należy, że przepisy przewidują odpowiedzialność nie tylko wobec podmiotu, który towar podrobił i opatrzył go podrobionym znakiem towarowym, lecz również wobec osób, które zakupiły takie towary i dokonały dalszej ich sprzedaży.

Zgodnie z regulacjami powołanej ustawy, osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych bądź poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

Ponadto, sąd może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd, bądź może nakazać, na wniosek osoby, która naruszenia się dopuściła, w przypadku gdy naruszenie jest niezawinione, zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego, jeżeli zaniechanie naruszania, byłyby dla osoby naruszającej niewspółmiernie dotkliwe, a zapłata stosownej sumy pieniężnej należycie uwzględnia interesy uprawnionego.

Odpowiedzialności karnej będzie natomiast podlegać ten, kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, za taki czyn ustawa przewiduje grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli popełniony czyn stanowi wypadek mniejszej wagi, wówczas sprawca przestępstwa podlega tylko grzywnie, jeśli jednak sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu albo dopuszcza się tego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości, podlega on w takim przypadku karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

W ostatnim przypadku sąd orzeka również przepadek na rzecz Skarbu Państwa materiałów i narzędzi, jak również środków technicznych, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, jeżeli takie materiały, narzędzia albo środki techniczne nie były własnością sprawcy, sąd może orzec ich przepadek na rzecz Skarbu Państwa. W razie skazania za przestępstwo mniejszej wagi lub przestępstwo w typie podstawowym, sąd może, lecz nie musi, orzec przepadek.

Kancelaria Adwokacka SosnowskiLegal świadczy pomoc prawną związaną z wyżej wskazaną problematyką zarówno w zakresie spraw karnych jak i roszczeń cywilnych

 Kontakt – Kancelaria Adwokacka

więcej informacji w zakładce

Prawo własności intelektualnej

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *