Skuteczne sposoby windykacji w przypadku zaległości w płatnościach.

Sprowadzenie i sprzedaż artykułów podrobionych z Chin – konsekwencje prawne.
22 sierpnia 2017
Windykacja zagraniczna – jak odzyskać długi od kontrahentów w Niemczech, Francji, Włoszech czy Czechach?
1 września 2017

Prowadzenie własnej firmy stanowi nie lada wyzwanie, gdyż poza tym, że musisz zabiegać o klientów, pilnować terminów wykonywania zleceń i dbać o rozwój oraz reputację firmy, nie rzadko pojawia się problem z nierzetelnymi klientami, którzy zalegają z dokonywaniem płatności.

Wcześniej czy później niestety każdy przedsiębiorca trafi na niewypłacalnego klienta, takich sytuacji nie da się bowiem z góry przewidzieć, ważne jednakże jest, żeby być konsekwentnym i dochodzić każdej niezapłaconej kwoty, nawet niewielkiej, gdyż informacje, że dany przedsiębiorca niedostatecznie pilnuje swoich interesów szybko się rozchodzą i mogą mieć bardzo negatywne konsekwencje.

Żeby ograniczyć koszt i czas windykacji, egzekucję swych należności rozpocząć możesz od windykacji polubownej, czyli takiej, która polega na dążeniu do ugodowego zakończenia sprawy. W trakcie takiej windykacji wierzyciel przede wszystkim stara się nakłonić dłużnika do współpracy, podjęcia negocjacji i zawarcia ugody.

Wierzyciel może tutaj w dowolny sposób kontaktować się z dłużnikiem- telefonicznie, drogą elektroniczną bądź też osobiście, ważne jednakże jest, żeby dłużnik miał świadomość, iż wierzyciel jest mu przychylny, robi mu grzeczność, choć dłużnik zalega z płatnością i to przede wszystkim w jego interesie jest, żeby sprawę nieuregulowanych faktur załatwić w sposób polubowny, bez konieczności uciekania się do bardziej radykalnych i przede wszystkim mniej przyjemnych dla dłużnika metod.

Korzystając z tej metody pamiętać jednakże należy, żeby nie dawać się zwieść dłużnikowi. Niestety bardzo często zdarza się, że chęć polubownego załatwienia sprawy przez wierzyciela jest wykorzystywana przez dłużnika, który wymyśla coraz to nowe powody i uzasadnienia dlaczego nie uregulował należności, powołując się np. na problemy osobiste i grając niejako w ten sposób na uczuciach wierzyciela.

Gdy windykacja polubowna nie zakończy się sukcesem, rozważyć należy skierowanie do sądu pozwu o zapłatę, najlepiej w postępowaniu nakazowym, gdyż opłata w takim postępowaniu jest niższa, a samo postępowanie może znacznie szybciej się zakończyć niż postępowanie tradycyjne.

Po uzyskaniu wyroku i jego uprawomocnieniu się, możliwe jest skierowanie sprawy do komornika, który przeprowadzi egzekucję należności. Dla wielu osób egzekucja należności w trybie postępowania sądowego i przy udziale komornika stanowi jednakże ostateczność, a to dlatego, że osoby te obawiają się kosztów sądowych, wiedzieć jednakże należy, że w przypadku wygranego postępowania sądowego to dłużnik zostaje obciążony wszelkimi kosztami procesu, również tymi poniesionymi przez wierzyciela w celu dochodzenia swojego roszczenia, istotne jednak jest, żeby w toku procesu wnieść o zasądzenie owych kosztów od dłużnika.

Niezależnie od tego czy wierzyciel dochodzi swej należności na drodze windykacji polubownej czy też na drodze sądowej, może on przekazać informacje o zobowiązaniu dłużnika do biura informacji gospodarczej.

Co ciekawe, już sam zamiar przekazania owych informacji i groźba ujawnienia długu stanowi bardzo często dla dłużnika wystarczający powód by dług ten uregulować, warto zatem i z takiego rozwiązania skorzystać. Pamiętać jednakże należy, że wierzyciel może przekazać do biura informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika niebędącego konsumentem wyłącznie wówczas, gdy są spełnione łącznie następujące warunki: zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej; łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika niebędącego konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 500 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 60 dni oraz upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi niebędącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika niebędącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na adres siedziby dłużnika lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie chce lub po prostu nie ma czasu, aby samodzielnie prowadzić windykację swych należności, windykację można zlecić firmie, która zajmuje się tego rodzaju działalnością.

Kancelaria Adwokacka SosnowskiLegal Windykacja prowadzi skutecznie postępowanie windykacyjne na każdym etapie – skontaktuj się z nami i poznaj sprawdzone sposoby na skuteczne odzyskanie zaległych płatności.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *