Ograniczenia odpowiedzialności solidarnej inwestora

Dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniem prawa ochrony konkurencji po 27.06.2017 r.
10 września 2017
Jeżeli krajowy system zezwoleń jest niezgodny z prawem unijnym, naruszenie tego systemu przez podmiot gospodarczy nie może być przedmiotem sankcji.
23 września 2017
Show all

Od 1 czerwca 2017 r. obowiązują znowelizowane regulacje dotyczące odpowiedzialności solidarnej inwestora. Na gruncie nowych przepisów jego odpowiedzialność została ograniczona, a ponadto wprowadzone zostały bardziej przejrzyste regulacje, co finalnie ma skutkować wzmocnieniem gwarancji i praw wierzycieli oraz ułatwić dochodzenie roszczeń, warto zatem zapoznać z wprowadzonymi zmianami.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 6471 Kodeksu cywilnego, inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia inwestor złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę.

Zgłoszenie nie jest jednakże wymagane, jeżeli inwestor i wykonawca określili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę.

W pierwszej kolejności zauważyć należy, iż tak jak w uprzednio obowiązującym stanie prawnym, solidarna odpowiedzialność inwestora odnosi się jedynie do zapłaty wynagrodzenia podwykonawców świadczących roboty budowlane, nie będzie więc zachodzić w przypadku np. podwykonawców usług czy dostaw.

Ponadto, ograniczony został obowiązek uzyskiwania zgody inwestora na wykonywanie robót budowlanych za pomocą podwykonawców, obecnie dla powstania solidarnej odpowiedzialności inwestora wystarczające jest, że wykonawca, bądź sam podwykonawca, zgłosi inwestorowi na piśmie podmiot będący podwykonawcą oraz zakres wykonywanych przez niego robót. W przypadku dokonania takiego zgłoszenia powstanie domniemanie zgody inwestora na zaangażowanie określonego podwykonawcy do wskazanych prac, jeśli jednakże inwestor złoży sprzeciw, na co ma trzydzieści dni od dnia doręczenia mu zgłoszenia, a nie czternaście jak było przed zmianą przepisów, odpowiedzialność solidarna inwestora zostanie wyłączona. Pamiętać należy, iż sprzeciw inwestor powinien złożyć zarówno wykonawcy, jak i podwykonawcy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z kolei brak podjęcia przez inwestora odpowiednich kroków w ustawowym terminie skutkować będzie powstaniem po jego stronie solidarnej odpowiedzialności za ich wynagrodzenie.

Złożenie sprzeciwu nie jest natomiast możliwe, gdy inwestor i wykonawca określili w umowie szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę, gdyż taki zapis w umowie jest równoznaczny ze zgodą inwestora, zatem już wówczas powstaje solidarna odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.

W znowelizowanym § 3 omawianego przepisu wprowadzono natomiast ograniczenie w zakresie odpowiedzialności inwestora. Inwestor ponosi bowiem odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą, a wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy.

W takim przypadku odpowiedzialność inwestora za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy. Inwestor jest więc wolny od odpowiedzialności, gdy wynagrodzenie przewyższa kwotę wskazaną w zgłoszeniu lub wynikającą z zawartej umowy.

Wskazane regulacje stosuje się ponadto odpowiednio do solidarnej odpowiedzialności inwestora, wykonawcy i podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą, za zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.

Na koniec warto zaznaczyć, iż omówione powyżej unormowania mają charakter bezwzględnie obowiązujący, zatem wszelkie postanowienia zawarte w umowie sprzeczne z ich treścią są nieważne, nie jest więc możliwe odmienne uregulowanie odpowiedzialności inwestora w umowie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *