Jeżeli krajowy system zezwoleń jest niezgodny z prawem unijnym, naruszenie tego systemu przez podmiot gospodarczy nie może być przedmiotem sankcji.

Ograniczenia odpowiedzialności solidarnej inwestora
16 września 2017
Klauzule o zakazie konkurowania w transakcjach fuzji i przejęć.
1 października 2017
Show all

Powszechny dostęp do internetu powoduje, że dużą popularnością cieszą się różnego rodzaju gry online, w tym również gry hazardowe, jednakże świadczenie tego rodzaju usług obostrzone jest licznymi normami prawnymi, co z kolei może prowadzić do wątpliwości, w szczególności wówczas, gdy zachodzi niezgodność pomiędzy prawem unijnym, a prawem krajowym danego państwa członkowskiego.

Rozwiązaniem wskazanego problemu zajął się niedawno Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w wyroku z dnia 22 czerwca 2017 r., sygn. akt: C-49/16, orzekł o niezgodności z prawem Unii Europejskiej obowiązującego na Węgrzech systemu zezwoleń na urządzanie gier losowych online, innymi słowy, Trybunał stwierdził, że regulacje prawne obowiązujące na Węgrzech są sprzeczne z prawem unijnym, w szczególności z art. 56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, i naruszają unijną swobodę świadczenia usług, co jednak to orzeczenie oznacza w praktyce?

Przedmiotowy wyrok został wydany na podstawie pytania prejudycjalnego skierowanego do Trybunału Sprawiedliwości przez węgierski sąd, który rozpatrywał sprawę z powództwa spółki Unibet.

Przypomnijmy, Unibet jest spółką, która oferuje gry hazardowe online w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej, w większości przypadków spółka ta posiada zezwolenia na urządzanie gier losowych wydane przez właściwe organy poszczególnych państw członkowskich, jednakże w przypadku Węgier Unibet nie uzyskała wymaganej przepisami węgierskiej ustawy hazardowej koncesji, co oczywiście nie umknęło uwadze węgierskich organów podatkowych, gdy więc urządzane przez Unibet gry losowe online stały się dostępne także dla obywateli Węgier, wówczas organy podatkowe tego państwa podjęły odpowiednie kroki prawne.

W konsekwencji wobec Unibet zostały wydane decyzje administracyjne na podstawie, których nakazano blokadę dostępu do stron internetowych spółki z terytorium Węgier, a na samą spółkę nałożono karę administracyjną. Ze stanowiskiem tym nie zgodziła się spółka i zaskarżyła wydane decyzje, żądając ich uchylenia. Kierując skargę do węgierskiego sądu administracyjnego spółka argumentowała swoje stanowisko tym, iż w praktyce nie miała możliwości uzyskania wymaganej prawem koncesji na urządzanie gier losowych online na terenie Węgier, zatem przepisy krajowe jedynie teoretycznie umożliwiają operatorom gier losowych świadczenie usług transgranicznych.

Prawo węgierskie uzależnia bowiem możliwość urządzania gier hazardowych online po uprzednim uzyskaniu przez przedsiębiorcę świadczącego tego typu usługi specjalnej koncesji, jednakże jednym z warunków ubiegania się o ową koncesję jest prowadzenie gier hazardowych na terytorium Węgier przez określony czas (wówczas przez co najmniej 10 lat, obecnie przez co najmniej 3 lata), w związku z powyższym spółka nie miała faktycznej możliwości uzyskania wymaganych zezwoleń, choć oczywiście zakaz prowadzenia gier losowych online nie wynikał bezpośrednio z przepisów.

Po przeanalizowaniu sprawy Trybunał Sprawiedliwości wskazał, iż przepisy węgierskiej ustawy nakładające na przedsiębiorcę obowiązek uzyskania koncesji stanowią ograniczenie swobody świadczenia usług, a zatem naruszają art. 56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W powołanym wyroku Trybunał wskazał, iż przepis obowiązujące na Węgrzech, zgodnie z którymi operatorzy gier losowych powinni wykonywać przynajmniej przez 10 lat, działalność polegającą na urządzaniu gier losowych na terytorium Węgier, stwarza różnicę w traktowaniu opartą na narodowości, ponieważ dyskryminuje operatorów gier losowych posiadających siedzibę w innym państwie członkowskim względem operatorów krajowych, którzy mogą łatwiej spełnić ten wymóg.

Ponadto, w ocenie Trybunału, ograniczenia wprowadzone przez prawo węgierskie nie służą ochronie usługobiorców, ani ochronie porządku społecznego, a tylko w takim przypadku uzasadnione by było dokonanie przez prawodawcę krajowego ingerencji w swobodę świadczenia usług zagwarantowaną przepisami unijnymi. Mając powyższe na względzie Trybunał Sprawiedliwości uznał, że regulacje obowiązujące na Węgrzech są sprzeczne z prawem unijnym, w szczególności z powołanym już powyżej art. 56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jak również z art. 49 tegoż Traktatu, a zatem za sprzeczne z prawem wspólnotowym uznano również zastosowane wobec Unibet kary, czyli nakaz blokady witryny internetowej dzięki której spółka umożliwiała dostęp do gier losowych online oraz nałożoną karę administracyjną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *