Basel Olten Pharm S.A. – kolejna spółka powiązana z nazwiskiem Kąkolewskich, składa wniosek o restrukturyzację – co czeka obligatariuszy?

Hussar Transport S.A. ogłasza upadłość – co należy teraz zrobić?
27 października 2018
Zamówienia publiczne – unieważnienie postępowania z powodu istotnej zmiany okoliczności.
12 stycznia 2019

Najpierw GetBack, następnie spółki z grupy Hussar, a teraz Basel Olten Pharm S.A.  popadła w kłopoty finansowe i nie byłoby w tym oczywiście nic dziwnego, w końcu nie takie „giganty” upadały, gdyby nie fakt, że wszystkie te spółki, w mniejszym lub większym zakresie, są powiązane z rodziną Kąkolewskich. Obligatariusze Basel Olten Pharm z całą pewnością mogą więc mieć podstawy do niepokoju, gdyż kolejna spółka idzie szlakiem przetartym przez GetBack i Hussar, nie można zatem wykluczyć, że i efekt końcowy będzie w tym przypadku taki sam. Posiadasz obligacje Basel Olten Pharm i zastanawiasz się CO ROBIĆ? Przeczytaj ten wpis

Przypomnijmy, w dniu 17 października 2018 r. spółka Basel Olten Pharm złożyła do sądu wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, ni mniej ni więcej, oznacza to zatem, że spółka ma problemy z płynnością finansową, lecz próbuje swą sytuację jeszcze uratować i kontynuować działalność, co jednak takie postępowanie oznacza dla obligatariuszy?

W sytuacji, gdy sąd przychyli się do wniosku i wyda postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, dłużnik, czyli spółka wobec której postanowienie zostało wydane, zobowiązany jest do podejmowania określonych czynności, określone skutki prawne powstają jednak również z mocy prawa wobec wierzycieli dłużnika, czyli obligatariuszy spółki.

I tak, z dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego mienie służące prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika staje się masą układową, a ponadto przepisy wprost stanowią, że od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego do dnia jego zakończenia albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego, spełnianie przez dłużnika albo zarządcę świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem, jest niedopuszczalne.

Jeżeli więc wierzytelność danego obligatariusza jest objęta układem, wówczas do czasu zakończenia takiego postępowania układowego, wierzytelność ta nie może zostać zaspokojona, powyższe oznacza zatem, że roszczenie wierzyciela może zostać zaspokojone dużo później niż w sytuacji, gdyby postępowania układowego nie było.

Po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego niedopuszczalne również jest obciążenie składników majątku dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w celu zabezpieczenia wierzytelności powstałej przed otwarciem przyspieszonego postępowania układowego, oznacza to zatem, że podczas postępowania układowego wierzyciel nie będzie mógł w żaden sposób zabezpieczyć swojego roszczenia.

Wyjątek od powyższego stanowi jedynie obciążenie składników masy układowej lub sanacyjnej hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym lub hipoteką morską w celu zabezpieczenia wierzytelności nieobjętej układem, dokonane za zezwoleniem rady wierzycieli.

Ponadto, z mocy prawa nieważne stają się postanowienia umowy zastrzegające na wypadek złożenia wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego lub jego otwarcia zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest dłużnik, natomiast postanowienie umowy, której stroną jest dłużnik, uniemożliwiające albo utrudniające osiągnięcie celu przyspieszonego postępowania układowego, jest bezskuteczne w stosunku do masy układowej.

Od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego do dnia jego zakończenia albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego potrącenie wzajemnych wierzytelności między dłużnikiem i wierzycielem również jest niedopuszczalne, jeżeli wierzyciel stał się dłużnikiem dłużnika po dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, lub będąc dłużnikiem dłużnika, stał się po dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego jego wierzycielem przez nabycie w drodze przelewu lub indosu wierzytelności powstałej przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego.

Jak wynika z powyższego, otwarcie postępowania układowego może nieco utrudnić wcześniejsze dochodzenie przez wierzycieli ich świadczeń, dlatego warto pamiętać, że wierzyciele mają możliwość zakwestionowania decyzji sądu w tym zakresie. Przepisy ustawy prawo restrukturyzacyjne wprost bowiem stanowią, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą – w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania, jednakże wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

Ponadto, otwarcie przyspieszonego postępowania układowego nie wyłącza możliwości wszczęcia przez wierzyciela postępowań sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych i przed sądami polubownymi w celu dochodzenia wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wierzytelności.

Posiadasz obligacje Basel Olten Pharm S.A. lub jesteś wierzycielem firmy? 

Kancelaria adwokacka SosnowskiLegal prowadzi obsłgę firm, wierzycieli oraz obligatariuszy którzy nie mogą odzyskać środków w związku z obecną sytuacją Basel Olten Pharm S.A. Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w tej sprawnie napisz do nas e-mail na adres adwokat@adwokatjsosnowski.pl w tytule wpisz Basel Olten Pharm S.A. i opisz swoją sytuację – z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń adwokat prowadzący sprawę udzieli odpowiedzi w ciągu 2-3 dni roboczych.

Kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń z obligacji – więcej informacji na stronie http://www.kancelariaobligatariuszy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *