14 kwietnia 2018

Zabezpieczenia w umowie o roboty budowlane

Zarówno inwestor, jak i wykonawca, zawierając umowę o roboty budowlane pragną, żeby druga strona w pełni i bez zwłoki wywiązała się z przyjętych zobowiązań, dlatego żeby […]
10 stycznia 2018

Odszkodowania za zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala się przeznaczenie terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określa się sposoby ich zagospodarowania i zabudowy, na skutek uchwalenia […]
16 września 2017

Ograniczenia odpowiedzialności solidarnej inwestora

Od 1 czerwca 2017 r. obowiązują znowelizowane regulacje dotyczące odpowiedzialności solidarnej inwestora. Na gruncie nowych przepisów jego odpowiedzialność została ograniczona, a ponadto wprowadzone zostały bardziej przejrzyste […]