16 sierpnia 2018

Uprawnienia inwestora z tytułu wad ujawnionych w okresie gwarancji.

Udzielenie przez wykonawce gwarancji na wykonane prace jest niewątpliwie bardzo korzystne dla inwestora, gdyż stanowi ona dla niego źródło dodatkowego zabezpieczenia. W razie ujawnienia wad inwestor […]
8 kwietnia 2018

Odpowiedzialność odszkodowawcza gminy za skutki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego uchwalanym przez radę gminy, który między innymi określa sposób zagospodarowania terenu. Może się więc zdarzyć, że na skutek […]
11 grudnia 2017

Skarga do sądu administracyjnego na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości, w miejscowym planie zagospodarowania terenu ustala się bowiem przeznaczenie terenu, rozmieszczenie […]
28 listopada 2017

Jak zaskarżyć plan zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, w którym określa się m.in. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, […]