Czynności sprawdzające – czego możesz się spodziewać

Kontrola podatkowa w firmie – co robić?
19 kwietnia 2019
Show all

Prowadzenie własnej firmy nie jest wcale prostą sprawą, gdyż nie tylko musisz zadbać o jej rozwój, klientów i co oczywiste, o zyski, lecz przede wszystkim musisz to wszystko robić w zgodzie z literą prawa, co przy dynamice zmieniających się przepisów, nie zawsze jest łatwe.

W zależności od tego jakiego rodzaju działalność prowadzisz, możesz podlegać różnym prawnym wymaganiom, jednakże praktycznie zawsze podlegać będziesz obowiązkowi podatkowemu. Organy podatkowe mogą więc prowadzić u ciebie kontrole, co jednak istotne, to nie jedyne uprawnienie, które im przysługuje by sprawdzić czy prawidłowo wykonujesz swoje obowiązki podatkowe, gdyż obok kontroli, ustawa przewiduje również tzw. czynności sprawdzające.

Jak sama nazwa wskazuje, czynności sprawdzające mają na celu sprawdzenie poprawności działania podatnika, przeprowadzane są więc na podstawie mniej sformalizowanej procedury niż kontrola skarbowa.

Zgodnie zatem z regulacjami ustawy Ordynacja podatkowa, organy pierwszej instancji, a więc np. naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celnego, dokonują czynności sprawdzających, które mają na celu: sprawdzenie terminowości składania deklaracji i wpłacania podatków, w tym również pobieranych przez płatników oraz inkasentów; stwierdzenie formalnej poprawności tych dokumentów; ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami; weryfikację poniesionych przez podatnika wydatków i uzyskanych przychodów (dochodów) opodatkowanych lub przychodów (dochodów) nieopodatkowanych – w zakresie niezbędnym do ujawnienia podstawy opodatkowania z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych oraz weryfikację danych i dokumentów przedstawionych przez podatników dokonujących rejestracji podatkowej.

W sytuacji, gdy na skutek przeprowadzonych czynności sprawdzających organ stwierdzi, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy, w zależności od charakteru i zakresu uchybień, skoryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień lub zwróci się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość.

Skorygowanie deklaracji przez organ nastąpić może jednak tylko wtedy, gdy zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 5 000 zł, w przypadku wyższych kwot organ zwróci się więc do ciebie o złożenie korekty.

W sytuacji, gdy organ sam dokona korekty, otrzymasz uwierzytelnioną kopię skorygowanej deklaracji wraz z informacją o związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia lub wysokości straty, albo informacją o braku takich zmian, oraz pouczeniem o prawie wniesienia sprzeciwu.

Sprzeciw możesz wnieść do organu, który dokonał korekty w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę, jeżeli jednak sprzeciwu nie wniesiesz, wówczas korekta deklaracji sporządzona przez organ wywołuje skutki prawne jak korekta deklaracji złożona przez ciebie.

W związku z prowadzonymi czynnościami sprawdzającymi, organ podatkowy może również zażądać złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji lub sprawozdania finansowego bądź wezwać do ich złożenia, jeżeli nie zostały złożone mimo takiego obowiązku, a w razie wątpliwości co do poprawności złożonej deklaracji organ podatkowy może wezwać do udzielenia, w wyznaczonym terminie, niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość rzetelności danych w niej zawartych.

Ponadto, organ podatkowy, w związku z postępowaniem podatkowym lub kontrolą podatkową, może zażądać od kontrahentów podatnika wykonujących działalność gospodarczą przedstawienia dokumentów, w zakresie objętym postępowaniem lub kontrolą u podatnika, w celu sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności oraz przekazania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, wyciągu z ksiąg podatkowych i dowodów księgowych zapisanego w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej.

Z kolei w sytuacji, gdy dokonanie oględzin lokalu mieszkalnego lub jego części jest niezbędne do zweryfikowania zgodności stanu faktycznego z danymi wynikającymi ze złożonej przez podatnika deklaracji oraz z innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele mieszkaniowe, organ może takie oględziny przeprowadzić, lecz tylko za zgodą podatnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *