Co gdyby Hussar Gruppa spłacał tylko niektórych wierzycieli w obecnej sytuacji? Co mogą zrobić wierzyciele

Co się dzieje w Hussar Gruppa S.A – jak odzyskać pieniądze z wierzytelności i obligacji
6 września 2018
Na czym polega karuzela podatkowa – jak się nie dać wciągnąć w wyłudzenia VAT?
7 października 2018

Pierwsze informacje dotyczące kłopotów spółki Hussar pojawiły się kilka miesięcy temu, wierzyciele nadal więc z niepokojem spoglądają na działania spółki i dalszy rozwój wypadków. Priorytetem wierzycieli jest oczywiście odzyskanie zainwestowanych środków, im wcześniej tym lepiej, może się jednak zdarzyć, że dłużnik ureguluje swoje zobowiązania tylko wobec niektórych wierzycieli, gdyż tylko na zaspokojenie części zobowiązań wystarczy mu środków, natomiast pozostali wierzyciele nadal pozostaną nie spłaceni i możliwe, że nigdy nie odzyskają tego co zainwestowali.

Sytuacje takie są szczególnie groźne w przypadku spółek rodzinnych, a więc, gdy niektórzy wierzyciele są spokrewnieni z osobami zarządzającymi spółką lub pozostają z nimi w innych zażyłych stosunkach, gdyż wtedy pojawia się realne ryzyko, że poprzez spłatę właśnie tych „najbliższych” wierzycieli spółka wyzbędzie się majątku i pozostali wierzyciele nie będą mieć możliwości egzekwowania swojej należności. W takich jednak przypadkach warto zwrócić uwagę na regulacje Kodeksu karnego w tym zakresie, gdyż z takimi działaniami można walczyć, zgłaszając prokuraturze możliwość popełnienia przestępstwa polegającego na faworyzowaniu wierzycieli.

Zgodnie bowiem z regulacjami Kodeksu karnego, kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, nie mogąc zaspokoić wszystkich wierzycieli, spłaca lub zabezpiecza tylko niektórych, czym działa na szkodę pozostałych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jak wynika z zacytowanego przepisu, spłata tylko niektórych wierzycieli stanowi przestępstwo stosunkowo surowo karane, żeby jednakże pociągnięcie danej osoby do odpowiedzialności karnej było możliwe, konieczne jest zaistnienie przesłanek wskazanych w przepisie, najpierw należy więc zbadać, czy zaspokojenie wierzytelności nastąpiło w momencie grożącej niewypłacalności lub upadłości.

Dla przypisania wskazanego czynu wystarczające jest, aby zaistniał tylko stan zagrożenia niewypłacalnością, czyli niekoniecznie niewypłacalność, kiedy jednakże o stanie zagrożenia niewypłacalnością możemy mówić? Przepisy Kodeksu karnego nie definiują terminu „niewypłacalność”, konieczne zatem jest sięgnięcie do regulacji prawa upadłościowego, które to przepisy ściślej określają „niewypłacalność”.

Zgodnie zatem z prawem upadłościowym, dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a ponadto domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Jednak dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Kolejną przesłanką, która musi wystąpić by doszło do popełnienia wskazanego przestępstwa jest okoliczność, że dłużnik nie może zaspokoić wszystkich wierzycieli, jeżeli więc dłużnik faworyzuje niektórych wierzycieli, jednak dysponuje majątkiem na spłacenie pozostałych, nie ponosi odpowiedzialności, ponieważ nie działa wówczas na ich szkodę. Wskazane przestępstwo ma charakter formalny. Nie jest też konieczne, by pokrzywdzeni wierzyciele ponieśli jakąkolwiek szkodę (tak wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 maja 2014 r., sygn. akt: II AKa 70/14).

Ostatnią natomiast przesłanką jest działanie na szkodę wierzycieli czyli działanie dłużnika z zamiarem pokrzywdzenia innych wierzycieli, bądź tylko ze świadomością pokrzywdzenia innych wierzycieli z którą dłużnik się godzi.

Zgodnie natomiast z orzecznictwem Sądu Najwyższego, uznaje się, iż do popełnienia wskazanego przestępstwa wystarczające jest działanie na szkodę przynajmniej jednego wierzyciela, tezę taką wyraźnie wygłosił Sąd Najwyższy- Izba Karna w wyroku z dnia 27 listopada 2015 r., sygn. akt: II KK 216/15, w którym stwierdził, że „znamiona czynu zabronionego określonego w art. 302 § 1 Kodeksu karnego wyczerpuje także ten, kto w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, nie mogąc zaspokoić wszystkich wierzycieli, realizuje opisane w tym przepisie zachowania, czym działa na szkodę chociażby jednego wierzyciela”. Ponadto w judykaturze przyjmuje się, że dla popełnienia owego przestępstwa nie ma znaczenia wysokość dokonanej na rzecz wierzyciela spłaty oraz w jakim stopniu roszczenie zostało zaspokojone, co oznacza, że każde działanie polegające na spłacie wierzytelności dokonane przy spełnieniu warunków ustawowych, rodzić może odpowiedzialność karną, gdyż stanowi przestępstwo.

Posiadasz obligacje Hussar Gruppa S.A. lub jesteś wierzycielem firmy? Hussar Gruppa S.A. nie zapłaciła Twojej firmie za wykonane zlecenia, jesteś podwykonawcą Hussar Transport i nie otrzymałeś zapłaty za wykonane usługi?

Kancelaria adwokacka SosnowskiLegal prowadzi obsłgę firm, wierzycieli oraz obligatariuszy którzy nie mogą odzyskać środków w związku z obecną sytuacją Hussar Gruppa S.A. Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w tej sprawnie napisz do nas e-mail na adres adwokat@adwokatjsosnowski.pl w tytule wpisz Hussar Gruppa S.A. i opisz swoją sytuację – z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń adwokat prowadzący sprawę udzieli odpowiedzi w ciągu 2-3 dni roboczych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *