Hussar Transport S.A. ogłasza upadłość – co należy teraz zrobić?

Na czym polega karuzela podatkowa – jak się nie dać wciągnąć w wyłudzenia VAT?
7 października 2018
Basel Olten Pharm S.A. – kolejna spółka powiązana z nazwiskiem Kąkolewskich, składa wniosek o restrukturyzację – co czeka obligatariuszy?
4 listopada 2018

Stało się, w dniu 16 października 2018 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie ogłosił upadłość Hussar Transport S.A. z siedzibą w Warszawie, wszyscy wierzyciele spółki powinni więc jak najszybciej dokonać zgłoszenia wierzytelności, gdyż zaniechanie dokonania tej czynności lub zgłoszenie po wyznaczonym terminie, może pozbawić wierzyciela możliwości dochodzenia posiadanych względem Hussar roszczeń. Jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś skontaktuj się z nami możliwie najszybciej!

Zgodnie z przepisami ustawy prawo upadłościowe, wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, jeżeli niezbędne jest ustalenie jego wierzytelności, powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić sędziemu-komisarzowi swoją wierzytelność.

Informacja o osobie sędziego-komisarza oraz o terminie dokonywania zgłoszeń podawana jest natomiast w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W przypadku spółki Hussar Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir, zastępcę Sędziego Komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Pawła Głodka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 657).

Wierzycielom upadłego wyznaczono natomiast 30 dni do zgłaszania swych wierzytelności, termin ten biegnie od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, czyli w tym przypadku od 26 października 2018 r.

Jak zgłosić wierzytelność w związku z upadłością Hussar Transport S.A.

Zgłoszenia wierzytelności dokonać należy na piśmie w dwóch egzemplarzach. Wierzyciel może dokonać zgłoszenia wierzytelności również za pośrednictwem Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości (wchodzi od 1 lutego 2019) i jeżeli zdecyduje się skorzystać z tej możliwości, musi pamiętać, że rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości określony został wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakres danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem Rejestru, mając na uwadze jego przejrzystość i kompletność oraz uproszczenie i przyspieszenie zgłoszenia wierzytelności w postaci elektronicznej. Pamiętać ponadto należy, że w samym zgłoszeniu wierzytelności wskazać należy dowody uzasadniające zgłoszenie.

W zgłoszeniu wierzytelności składanym w sposób „tradycyjny”, nie za pośrednictwem Rejestru, obligatoryjnie podać natomiast należy: imię i nazwisko albo nazwę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację; określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej; dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; jeżeli wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność; kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona; zabezpieczenia związane z wierzytelnością; w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu; stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym oraz, jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym – ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj.

Jeżeli zgłoszenie wierzytelności odpowiada wymaganiom formalnym, czyli zawiera wszystkie wymagane przez przepis elementy oraz zostało złożone w wyznaczonym terminie, sędzia-komisarz niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni, przekazuje odpis zgłoszenia syndykowi. Następnie syndyk sprawdza, czy zgłoszona wierzytelność znajduje potwierdzenie w księgach rachunkowych lub innych dokumentach upadłego albo we wpisach w księdze wieczystej lub rejestrach, oraz wzywa upadłego do złożenia w zakreślonym terminie oświadczenia, czy wierzytelność uznaje.

W przypadku gdy zgłoszona wierzytelność nie znajduje potwierdzenia w księgach rachunkowych lub innych dokumentach upadłego albo we wpisach w księdze wieczystej lub rejestrach, syndyk wzywa wierzyciela do złożenia w terminie tygodnia dokumentów wskazanych w zgłoszeniu wierzytelności pod rygorem odmowy uznania wierzytelności. Termin ten nie podlega przedłużeniu ani przywróceniu. Syndyk może jednak uwzględnić dokumenty złożone po upływie terminu, jeżeli nie spowoduje to opóźnienia w przekazaniu listy sędziemu-komisarzowi. Po upływie terminu do zgłoszenia wierzytelności i sprawdzeniu zgłoszonych wierzytelności syndyk niezwłocznie sporządza listę wierzytelności, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu okresu przewidzianego do zgłaszania wierzytelności.

Posiadasz obligacje Hussar Gruppa S.A. lub jesteś wierzycielem firmy? Hussar Gruppa S.A. nie zapłaciła Twojej firmie za wykonane zlecenia, jesteś podwykonawcą Hussar Transport i nie otrzymałeś zapłaty za wykonane usługi?

Kancelaria adwokacka SosnowskiLegal prowadzi obsłgę firm, wierzycieli oraz obligatariuszy którzy nie mogą odzyskać środków w związku z obecną sytuacją Hussar Gruppa S.A. Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w tej sprawnie napisz do nas e-mail na adres adwokat@adwokatjsosnowski.pl w tytule wpisz Hussar Gruppa S.A. i opisz swoją sytuację – z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń adwokat prowadzący sprawę udzieli odpowiedzi w ciągu 2-3 dni roboczych

Kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń z obligacji – więcej informacji na stronie http://www.kancelariaobligatariuszy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *