Kontrola podatkowa w firmie – co robić?

Zaskarżenie decyzji o przedłużeniu terminu zwrotu VAT.
9 marca 2019
Czynności sprawdzające – czego możesz się spodziewać
1 maja 2019
Show all

Choć kontrola podatkowa spędza sen z powiek każdemu przedsiębiorcy i zawsze wywołuje stres to w większości przypadków wcale nie ma ona związku z potencjalnymi naruszeniami, których dopuścił się podatnik, lecz ma charakter prewencyjny.

Zgodnie bowiem z przepisami Ordynacji podatkowej, celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, nie oznacza to więc, że kontrolujący pojawiają się w firmie tylko wtedy, gdy podatnik dopuścił się jakiegoś naruszenia, a wręcz przeciwnie, kontroli poddany może zostać każdy podatnik, gdyż zezwalają na to obowiązujące przepisy.

Prowadząc firmę musisz zatem pamiętać, że kontrola podatkowa podejmowana jest z urzędu, jednakże o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej organy podatkowe zwykle zawiadamiają kontrolowanego. Od powyższego ustawa przewidziała jednak wyjątki, zgodnie więc z obowiązującymi regulacjami, nie zawiadamia się o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, jeżeli kontrola dotyczy m.in. zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, bądź gdy ma być wszczęta na żądanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Masz kontrolę podatkową w firmie. Skontaktuj się z nami – będziemy nadzorowali cały proces aby przebiegał on zgodnie z prawem.

Wejdź na naszą stronę i poznaj najważniejsze informacje

www.adwokaciodpodatkow.pl

W przypadku kontroli „zapowiedzianej”, kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli jednak kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wówczas wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.

W praktyce zdarza się, że organy kontrolujące chcą kontrolę rozpocząć wcześniej niż po upływie wskazanych 7 dni od doręczenia zawiadomienia i bardzo na to naciskają, pamiętaj jednak, że wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wymaga zgody lub wniosku kontrolowanego, zatem masz prawo odmówić wcześniejszego wszczęcia kontroli i nikt z tego tytułu nie może postawić ci zarzutu.

Sama kontrola przeprowadzana jest na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez naczelnika urzędu skarbowego lub osobę zastępującą naczelnika urzędu skarbowego – pracownikom izby administracji skarbowej obsługującej tego naczelnika; wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa lub osobę zastępującą wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa albo skarbnika jednostki samorządu terytorialnego – pracownikom urzędu gminy (miasta), starostwa lub urzędu marszałkowskiego oraz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub osobę zastępującą Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – pracownikom urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Zasadą jest, że wszczęcie kontroli podatkowej następuje przez doręczenie kontrolowanemu upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okazanie legitymacji służbowej.

Procedura zwrotu VAT a kontrole skarbowe

Jak odzyskać nadpłacony VAT

Na czym polega karuzela podatkowa i jak się nie dać wciągnąć


Prowadząc kontrolę kontrolujący wyposażeni zostali oczywiście w szereg uprawnień, kontrolujący mogą zatem być uprawnieni np. do wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń kontrolowanego; żądania okazania majątku podlegającego kontroli oraz do dokonania jego oględzin; żądania udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej; legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli, a nawet do przesłuchiwania świadków, kontrolowanego oraz innych osób.

W trakcie kontroli określone obowiązki nałożone zostały również na kontrolowanego, kontrolowany ma więc w szczególności umożliwić wykonywanie czynności kontrolnych, poprzez m.in. przedstawienie, na żądanie kontrolującego, tłumaczenie na język polski sporządzonej w języku obcym dokumentacji dotyczącej spraw będących przedmiotem kontroli lub przekazania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, wyciągu z ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych zapisany w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej.

Kontrolowany ma ponadto obowiązek w wyznaczonym terminie udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli, dostarczać kontrolującemu żądane dokumenty oraz zapewnić kontrolującemu warunki do pracy, a w tym w miarę możliwości udostępnić samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów.

Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół. Jeżeli kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami protokołu, wówczas może w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe.

Kontrolujący jest obowiązany rozpatrzyć zastrzeżenia i w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania zawiadomić kontrolowanego o sposobie ich załatwienia, wskazując w szczególności, które zastrzeżenia nie zostały uwzględnione, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

W przypadku niezłożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń, przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *