Nieruchomości i prawo budowlane

Kancelaria świadczy kompleksowe doradztwo prawne związane z nabywaniem, zbywaniem i zagospodarowywaniem nieruchomości. Doradzamy naszym Klientom na poszczególnych etapach transakcji, począwszy od analiz prawnych (due diligence) dotyczących nieruchomości i ryzyk związanych z ich nabyciem, poprzez obsługę prawną negocjacji, aż po przygotowanie umów i pomoc przy czynnościach przed właściwymi urzędami.

Reprezentujemy Klientów we wszystkich fazach projektów inwestycyjnych, począwszy od ustalania tytułu prawnego do gruntu, poprzez analizę planów zagospodarowania przestrzennego, organizację finansowania i zabezpieczanie kredytów, aż po uzyskiwanie wszelkich zezwoleń administracyjnych związanych z transakcją oraz niezbędnych do prowadzenia i realizacji planów inwestycyjnych.

Uczestniczymy w negocjacjach i zawieraniu umów dotyczących nieruchomości będących własnością zarówno osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek sektora publicznego.

Opracowujemy kompletną i optymalną dokumentację w zakresie relacji wynajmującego z najemcami; negocjujemy umowy najmu, dzierżawy oraz leasingu nieruchomości. Zapew-niamy kompleksowe wsparcie prawne przy obsłudze i zarządzaniu budynkami komercyj-nymi, w tym rozwiązywaniu i wypowiadaniu umów, zwrotu lokali, odzyskiwaniu należności od najemców, w tym w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym. Opracowujemy komplety dokumentów sprzedaży lokali mieszkaniowych.

Doradzamy naszym Klientom również przy:

  • uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę i pozwoleń na użytkowanie;
  • nabywaniu nieruchomości gruntowych, budynków oraz lokali, w szczególności lokali użytkowych, w tym w ramach transakcji obejmujących nabycie udziałów lub akcji w spółkach;
  • przygotowywaniu umów z generalnymi wykonawcami, deweloperami i innymi uczestnikami procesu budowlanego;
  • przygotowywaniu i negocjowaniu umów najmu i dzierżawy nieruchomości;
  • przygotowywaniu i negocjowaniu umów kredytowych i instytucji zabezpieczających spłatę kredytu;
  • reprezentacji w sporach dotyczących nieruchomości w ramach postępowań sądowych i arbitrażowych.

Kancelaria dysponuje bogatym doświadczeniem w doradztwie oraz udziale w negocjacjach przy wszelkich transakcjach z zakresu obrotu nieruchomościami. Naszym Klientom zapewniamy reprezentację przed sądami oraz organami administracji publicznej i samo-rządowej na każdym etapie postępowania w zakresie sporów dotyczących nieruchomości lub ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Oferujemy również doradztwo w zakresie procedury i warunków wykupu nieruchomości komunalnych od gminy lub Skarbu Państwa, procedury nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, analizę, opiniowanie i negocjowanie umów z deweloperami, doradztwo oraz reprezentację w zakresie sporów powstałych w toku prowadzonej inwestycji, zarówno na etapie polubownym, jak i sądowym. Ponadto zapewniamy doradztwo i reprezentację w wszelkich postępowaniach administracyjnych związanych z realizacją inwestycji celu publicznego, zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, podziału i scalania nieruchomości, odrolnienia gruntów, zmiany przeznaczenia gruntów.

Oddział kancelarii w Warszawie


ul. Grzybowska 4/2
00-131 Warszawa

Sekretariat: 22 300 11 13
Tel kom: +48 604-905-856

Oddział kancelarii w Gliwicach


ul. Zwycięstwa 8/5
44-100 Gliwice

Sekretariat: (32) 700-35-66
Drugi numer: (32) 700-34-20

Formularz kontaktowy