Ochrona środowiska

Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną w zakresie prawa ochrony środowiska i prawa ochrony przyrody.

Nasze usługi kierowane są przede wszystkim do firm specjalizujących się w obszarze zagospodarowania odpadów jak również podmiotów, których przedsięwzięcia wymagają każdorazowej oceny z punktu widzenia zgodności z prawem ochrony środowiska i prawem ochrony przyrody.

Kancelaria świadczy na rzecz swoich Klientów usługi takie jak:

  • doradztwo prawne i reprezentacja w postępowaniach z zakresu polskiego i wspólnotowego prawa ochrony środowiska oraz prawa ochrony przyrody
  • pomoc w planowaniu procesów inwestycyjnych i w ocenie ich wpływu na środowisko
  • analiza przestrzegania wymogów prawa ochrony środowiska (np. w zakresie emisji pyłów i gazów, wycinki lasu, gospodarki wodnej)
  • opinie prawne dotyczące szczegółowych aspektów prawa ochrony środowiska i prawa ochrony przyrody w funkcjonowaniu przedsiębiorców z różnych branż (np. produkcja i dystrybucja środków ochrony roślin, gospodarka odpadami, odprowadzanie ścieków)
  • doradztwo prawne w zakresie systemu REACH oraz prawnych aspektów uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych
  • uzyskiwanie wymaganych prawem zezwoleń i koncesji, decyzji środowiskowych
  • reprezentacja klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi
  • doradztwo w zakresie obrotu i stosowania substancji niebezpiecznych
  • reprezentowanie w postępowaniach karnych i w sprawach o wykroczenia przeciwko środowisku