Odszkodowania za zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.

Jak przygotować się do wejścia RODO.
20 grudnia 2017
Wrobieni w pozew zbiorowy, co zrobić jeśli zdecydowałeś się na pozew zbiorowy, ale nie chcesz tego kontynuować? [ kredyt we frankach ]
18 lutego 2018
Show all

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala się przeznaczenie terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określa się sposoby ich zagospodarowania i zabudowy, na skutek uchwalenia planu miejscowego może więc dojść do zmiany sposobu korzystania z nieruchomości w dotychczasowy sposób. Miejscowy plan można oczywiście zaskarżyć, jeżeli narusza on interes prawny lub uprawnienia danej osoby, pamiętać jednakże należy, iż jeżeli na skutek uchwalenia planu doszło do zmiany korzystania z nieruchomości, aktualne stają się również roszczenia odszkodowawcze właściciela.

Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może, żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupienia nieruchomości lub jej części.

Realizacja wskazanych roszczeń może nastąpić również w drodze zaoferowania przez gminę właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości zamiennej, wówczas z dniem zawarcia umowy zamiany roszczenia wygasają. Ponadto, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, wartość nieruchomości uległa obniżeniu, a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość i nie skorzystał z prawa do odszkodowania, wykupienia nieruchomości lub uzyskania nieruchomości zamiennej, wówczas może on żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości.

Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości ma więc w stosunku do gminy roszczenie o odszkodowanie lub wykup nieruchomości. Gmina zobowiązana jest zaspokoić wybrane przez uprawnionego roszczenie. Jeżeli właściciel bądź użytkownik wieczysty nieruchomości wybierze odszkodowanie, może skutecznie się o nie ubiegać, lecz tylko za szkodę, jaką rzeczywiście poniósł. Jeśli więc na skutek zmiany planu miejscowego nie doszło do powstania po stronie uprawnionego szkody, wówczas roszczenie o odszkodowanie nie będzie zasadne. W drugim natomiast przypadku gmina ma obowiązek wykupu nieruchomości w całości lub części. Roszczenia te mają charakter cywilnoprawny i realizowane są przez stosowne umowy, w przewidzianej dla nieruchomości formie szczególnej aktu notarialnego.

Podobne wpisy:

Skarga do sądu administracyjnego na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Jak zaskarżyć plan zagospodarowania przestrzennego?

Zmiana planu miejscowego może nie tylko obniżać wartość danej nieruchomości, lecz także może podwyższać jej wartość, w takim więc przypadku roszczenie o zapłatę przysługuje gminie. Zgodnie bowiem z przepisami powołanej ustawy, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości.

Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Opłata za wzrost wartości nieruchomości nie będzie więc pobierana zawsze, lecz tylko wówczas, gdy właściciel zdecyduje się na sprzedaż swojej nieruchomości. Ponadto, zarówno roszczenie o wpłatę odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości w przypadku jej zbycia, jak również roszczenie gminy o zapłatę kierowane do właściciela lub użytkownika wieczystego, można zgłaszać w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące, nie są to więc roszczenia nieograniczone w czasie.

Pamiętać ponadto należy, iż w razie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w sprawie planu miejscowego, w części lub w całości, odszkodowanie wypłacone za niemożność bądź ograniczenie korzystania z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, albo opłata pobrana przez gminę, podlegają zwrotowi odpowiednio na rzecz gminy lub na rzecz aktualnego właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości.

W przypadku, gdy właściciel albo użytkownik wieczysty zbył nieruchomość i nie skorzystał z praw do odszkodowania lub wykupu nieruchomości, lecz zażądał od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości, w razie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w sprawie planu miejscowego w części lub w całości gmina może żądać od aktualnego właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości zwrotu kwoty stanowiącej równowartość wypłaconego odszkodowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *