Pre-pack – nowe narzędzie windykacyjne dla instytucji finansowych.

Wezwanie do uzasadnienia rażąco niskiej ceny
28 października 2017
Wyjaśnienia wykonawcy, a zatrzymanie wadium.
25 listopada 2017
Show all

Postępowanie upadłościowe zwykle nie tylko jest znacznie rozciągnięte w czasie, lecz również pochłania duże środki finansowe, co skutkuje tym, że wierzyciele muszą długo czekać na otrzymanie swych należności, a także powstaje ryzyko, że roszczenia ich nigdy w pełni nie zostaną zaspokojone.

Rozwiązanie wskazanego problemu stanowić ma tzw. przygotowana likwidacja, z ang. pre-pack, która polega na sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika, jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa na warunkach zawartych we wniosku o zatwierdzenie sprzedaży przedsiębiorstwa, który dołączany jest do wniosku o ogłoszenie upadłości. Innymi słowy, składając wniosek o ogłoszenie upadłości, dłużnik, jak i każdy z jego wierzycieli, może złożyć wniosek dotyczący przygotowanej likwidacji czyli wniosek dotyczący sprzedaży przedsiębiorstwa.

Przygotowana likwidacja ma na celu przede wszystkim przyspieszyć i uprościć przebieg postępowania upadłościowego. W tym przypadku etap likwidacji masy upadłości nie będzie odbywał się oddzielnie po ogłoszeniu upadłości, a w związku z przygotowaniem likwidacji jeszcze przed ogłoszeniem upadłości, ograniczony zostaje również zakres przyszłych obowiązków syndyka. Ponadto, rozwiązanie to może okazać się bardzo korzystne dla wierzycieli dłużnika.

Wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika może bowiem zgłosić sam dłużnika oraz każdy z jego wierzycieli osobistych, wierzyciel, który szybciej pragnie odzyskać swą należność może więc wnieść do sądu wniosek o zatwierdzenie przygotowanej likwidacji. W takim przypadku wierzyciel sam może  poszukiwać potencjalnego nabywcy przedsiębiorstwa oraz negocjować z nim wszelkie warunki dotyczące sprzedaży, choć oczywiście trudno sobie wyobrazić by wierzyciel wszystkich tych czynności dokonał bez współpracy ze strony dłużnika, mimo iż przepisy nie wymagają, aby dłużnik udzielił zgody na dokonanie tych czynności.

Istotne jest, że przygotowana likwidacja jest niedopuszczalna w odniesieniu do składników majątkowych objętych zastawem rejestrowym, jeżeli umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego przewiduje przejęcie przedmiotu zastawu albo jego sprzedaż na podstawie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, chyba że do wniosku zostanie dołączona pisemna zgoda zastawnika.

Do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży należy dołączyć opis i oszacowanie składnika objętego wnioskiem sporządzone przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych, przyjmuje się, iż biegły sądowy podejmujący się czynności w sprawie powinien posiadać specjalizację adekwatną do przedmiotu likwidacji. Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży musi ponadto zawierać warunki sprzedaży przez wskazanie co najmniej ceny oraz nabywcy. Warunki sprzedaży mogą być określone w złożonym projekcie umowy, która ma być zawarta przez syndyka.

Cena sprzedaży powinna być wyższa niż kwota możliwa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych, pomniejszona o koszty postępowania, które należałoby ponieść w związku z likwidacją w takim trybie, w takim przypadku sąd uwzględnia wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży. Jeśli jednakże cena sprzedaży jest zbliżona do kwoty możliwej do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych, pomniejszonej o koszty postępowania, które należałoby ponieść w związku z likwidacją w takim trybie, jeżeli przemawia za tym ważny interes publiczny lub możliwość zachowania przedsiębiorstwa dłużnika, wówczas sąd może taki wniosek uwzględnić. Osoba nabywcy powinna być w dostateczny sposób skonkretyzowana.

Nabywcą może być więc wnioskodawca, jeden z wierzycieli albo inwestor niemający wcześniej relacji z dłużnikiem. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby było kilku nabywców odpowiednio na kilka odrębnych składników majątkowych, albo kilku nabywców nabywających składniki majątkowe na współwłasność (w częściach ułamkowych albo do niepodzielnej ręki). Dopuszczalność tworzenia np. konsorcjum nabywców może ułatwić zbywanie składników majątkowych dłużnika.

Nabywcami mogą być również małżonkowie, albo wspólnicy spółki cywilnej. Przepisy nie wymagają, aby osoba nabywcy była wyłoniona w drodze przetargu, aukcji czy konkursu ofert. Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży może przewidywać wydanie przedsiębiorstwa nabywcy z dniem ogłoszenia upadłości dłużnika. W takim przypadku do wniosku dołącza się dowód wpłaty pełnej ceny na rachunek depozytowy sądu.

Pre-pack jest nowym rozwiązaniem wprowadzonym stosunkowo niedawno do polskiego porządku prawnego, które może okazać się bardzo korzystne dla instytucji finansowych. Korzystając z przygotowanej likwidacji wierzyciele mogą bowiem w wyższym stopniu zaspokoić swe roszczenia, gdyż cena przedsiębiorstwa sprzedawanego w tym trybie powinna być wyższa niż osiągnięta w toku normalnego postępowania likwidacyjnego, i przede wszystkim dochodzone roszczenia mogą zaspokoić znacznie szybciej, szacuje się bowiem, że taka likwidacja może zostać przeprowadzona w kilka miesiące, podczas gdy likwidacja na zasadach ogólnych może trwać nawet kilka lat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *