Co się dzieje w Hussar Gruppa S.A – jak odzyskać pieniądze z wierzytelności i obligacji

Uprawnienia inwestora z tytułu wad ujawnionych w okresie gwarancji.
16 sierpnia 2018
Co gdyby Hussar Gruppa spłacał tylko niektórych wierzycieli w obecnej sytuacji? Co mogą zrobić wierzyciele
21 września 2018

Posiadasz obligacje Hussar Gruppa S.A., zastanawiasz się jak odzyskać pieniądze z obligacji lub za wykonane usługi. Co teraz mogą zrobić wierzyciele Hussar Gruppa S.A? 

Nie ucichły jeszcze echa afery z udziałem GetBack, a kolejne spółki, które są związane z byłym prezesem GetBack popadają w niemałe kłopoty. Jedną z takich firm jest właśnie Hussar Gruppa S.A., rodzinna firma transportowa, której współwłaścicielem jest odwołany prezes GetBack.

Napięta sytuacja wobec GetBack spowodowała bowiem, że banki wycofały się z finansowania i faktoringu firmy Hussar, co bezpośrednio wpłynęło na płynność finansową spółki i skutkowało złożeniem przez spółkę wniosku o upadłość, a następnie wniosku o postępowanie układowe.

Na stronie internetowej spółki Hussar Gruppa S.A. umieszczony został link do informacji skierowanej do obligatariuszy spółki, w którym czytamy, iż w dniu 30 lipca 2018 r. do X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy został złożony wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego w stosunku do spółki, co to więc oznacza w praktyce?

Dlaczego jak najszybciej należy zacząć działać ?

Jeżeli sąd przychyli się do wniosku postanowienie w tym przedmiocie zostanie obwieszczone, z kolei wierzyciel może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, złożyć zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania układowego. Dlaczego jednak wierzyciel miałby być zainteresowany zaskarżeniem i uchyleniem takiego postanowienia?

Otóż, od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego do dnia jego zakończenia albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego, spełnianie przez dłużnika albo zarządcę świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem, jest niedopuszczalne.

Ponadto, postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem, wszczęte przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania.

Może się więc okazać, że postępowania egzekucyjne wierzycieli, którzy już wcześniej podjęli odpowiednie kroki by odzyskać swe należności, zostaną zawieszone, a zatem ściągnięcie należności zostanie odsunięte w czasie.

W przypadku Hussar problem polega jednakże również na tym, że istnieje poważana obawa, iż złożenie wniosku o przyspieszone postępowanie układowe jest jedynie „graniem na czas”, gdyż wniosek złożony przez spółkę obarczony jest wieloma brakami formalnymi i jeśli braki te nie zostaną w terminie uzupełnione, wówczas wniosek zostanie zwrócony i żadnych skutków prawnych nie wywoła, spółka zyska jednakże trochę czasu by zabezpieczyć swój majątek.

Wierzyciele mogą więc mieć później trudności by odzyskać zainwestowane środki.

Gdy sąd nie uwzględni wniosku o przyspieszone postępowanie układowe?

W przypadku, gdy wniosek o przyspieszone postępowanie układowe nie zostanie przez sąd uwzględniony, wierzyciele również jednak nie mogą mieć pewności, że ich roszczenia zostaną zaspokojone.

Pamiętać bowiem należy o regulacjach Kodeksu karnego w tym zakresie, które stanowią, że kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, nie mogąc zaspokoić wszystkich wierzycieli, spłaca lub zabezpiecza tylko niektórych, czym działa na szkodę pozostałych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Ponadto, kto wierzycielowi udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej za działanie na szkodę innych wierzycieli w związku z postępowaniem upadłościowym lub zmierzającym do zapobiegnięcia upadłości, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Spłata wierzyciela w momencie stanu zagrożenia niewypłacalnością może więc rodzić odpowiedzialność karną, spółka może więc bronić się tym argumentem przed spłatą wierzytelności, jeśli natomiast dokonuje spłat tylko niektórych wierzytelności, wówczas pokrzywdzeni wierzyciele powinni o tym fakcie zawiadomić organy ścigania.

Pamiętać również należy, iż w judykaturze przyjmuje się, że przesłanki wskazanego przestępstwa zostają spełnione już w momencie, gdy działania ukierunkowane są na szkodę chociażby jednego wierzyciela, a także gdy spłaty dokonano tylko częściowo, nawet w minimalnym zakresie.

Istotne również jest, że otwarcie przyspieszonego postępowania układowego nie wyłącza możliwości wszczęcia przez wierzyciela postępowań sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych i przed sądami polubownymi w celu dochodzenia wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wierzytelności.

Przeczytaj także:

Co gdyby Hussar Gruppa spłacał tylko niektórych wierzycieli w obecnej sytuacji? Co mogą zrobić wierzyciele

Hussar Transport S.A. ogłasza upadłość – co należy teraz zrobić?

Basel Olten Pharm S.A. – kolejna spółka powiązana z nazwiskiem Kąkolewskich, składa wniosek o restrukturyzację – co czeka obligatariuszy?

Innymi więc słowy, otwarcie przyspieszonego postępowania układowego w żaden sposób nie ogranicza dopuszczalności wszczynania innych postępowań, wierzyciel może więc dochodzić swych praw również np. poprzez złożenie pozwu o zapłatę.

Jedyną trudność dla wierzyciela stanowi jednakże fakt, że dłużnik jest zobowiązany niezwłocznie informować nadzorcę sądowego o postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych i przed sądami polubownymi, dotyczących masy układowej, prowadzonych na rzecz lub przeciwko dłużnikowi.

W sprawach tych uznanie roszczenia, zrzeczenie się roszczenia, zawarcie ugody lub przyznanie okoliczności istotnych dla sprawy przez dłużnika bez zgody nadzorcy sądowego nie wywiera skutków prawnych, wierzyciel musi więc dopilnować by czynności te uzyskały aprobatę nadzorcy sądowego, gdyż tylko w ten sposób będą miały moc prawną.

Posiadasz obligacje Hussar Gruppa S.A. lub jesteś wierzycielem firmy? Hussar Gruppa S.A. nie zapłaciła Twojej firmie za wykonane zlecenia, jesteś podwykonawcą Hussar Transport i nie otrzymałeś zapłaty za wykonane usługi?

Kancelaria adwokacka SosnowskiLegal prowadzi obsłgę firm oraz obligatariuszy którzy nie mogą odzyskać środków w związku z obecną sytuacją Hussar Gruppa S.A. Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w tej sprawnie napisz do nas e-mail na adres adwokat@adwokatjsosnowski.pl w tytule wpisz Hussar Gruppa S.A. i opisz swoją sytuację – z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń adwokat prowadzący sprawę udzieli odpowiedzi w ciągu 2-3 dni roboczych

 

Więcej informacji poszkodowanych w sprawie Getback, Hussar Gruppa, Basel Olten Pharm S.A, GB Managers na stronie:

www.kancelariaobligatariszy.pl 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *