25 listopada 2017

Wyjaśnienia wykonawcy, a zatrzymanie wadium.

Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza tak zwane „kwoty unijne”, zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Musi ono zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, […]