11 grudnia 2017

Skarga do sądu administracyjnego na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości, w miejscowym planie zagospodarowania terenu ustala się bowiem przeznaczenie terenu, rozmieszczenie […]
28 listopada 2017

Jak zaskarżyć plan zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, w którym określa się m.in. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, […]