28 listopada 2017

Jak zaskarżyć plan zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, w którym określa się m.in. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, […]