Uprawnienia inwestora z tytułu wad ujawnionych w okresie gwarancji.

Unieważnienie postępowania z powodu nieprzedłużenia terminu składania ofert w związku ze zmianą SIWZ.
26 czerwca 2018
Co się dzieje w Hussar Gruppa S.A – jak odzyskać pieniądze z wierzytelności i obligacji
6 września 2018

Udzielenie przez wykonawce gwarancji na wykonane prace jest niewątpliwie bardzo korzystne dla inwestora, gdyż stanowi ona dla niego źródło dodatkowego zabezpieczenia. W razie ujawnienia wad inwestor może oczywiście wystąpić do wykonawcy z roszczeniem z tytułu rękojmi, gdyż taką możliwość przewidują przepisy Kodeksu cywilnego, jeśli jednak wykonawca udzielił gwarancji, wówczas niezależnie od roszczeń z tytułu rękojmi, inwestor może również dochodzić usunięcia wad na podstawie udzielonej gwarancji, jednakże to wykonawca decyduje jakie uprawnienia będą przysługiwać inwestorowi.

Jak zostało powyżej wskazane, udzielenie gwarancji ma z założenia charakter dobrowolny, uzależniony od woli gwaranta. Zakres odpowiedzialności z tytułu gwarancji określany jest, co do zasady, każdorazowo w zależności od okoliczności danego przypadku, na podstawie treści oświadczenia gwarancyjnego. Stosunek gwarancji ma charakter umowny i podlega zasadzie swobody umów, co oznacza, że treść zobowiązania gwaranta może być, co do zasady, określona swobodnie, umożliwia to również ograniczenie obowiązków z gwarancji.

Zgodnie z art. 577 Kodeksu cywilnego, obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług, wskazany przepis ma jednakże charakter dyspozytywny, zatem udzielona gwarancja wcale nie musi obejmować uprawnień wymienionych przez ustawodawcę. W szczególności strony mogą przyznać uprawnionemu z gwarancji, czyli w tym wypadku inwestorowi, roszczenie gwarancyjne w mniejszym zakresie, niż wynika to z przepisów o gwarancji. Jak podkreślił Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 5 marca 2003 r., sygn. akt: III CZP 101/02: „umowa gwarancji może np. ograniczyć obowiązki gwaranta do naprawy rzeczy i wyłączyć możliwość żądania wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad”.

Gwarancja może być udzielona na rzeczy oznaczone co do tożsamości oraz te oznaczone co do gatunku, na ruchomości oraz nieruchomości. Może być też udzielona na poszczególne części rzeczy. W doktrynie podkreśla się, iż odpowiedzialność z tytułu gwarancji jest odpowiedzialnością absolutną, niezależną od wiedzy gwaranta czy jego winy.

Nie jest ona też co do zasady zależna od zbadania rzeczy przez kupującego, choć jeżeli konkretna gwarancja przewiduje pewne akty staranności, które powinny być dokonane przez kupującego, np. dotyczące sposobu używania lub konserwacji rzeczy lub okresowych przeglądów, ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie może skutkować odmową spełnienia świadczeń gwarancyjnych przez gwaranta lub też nawet wygaśnięciem gwarancji.

Samo oświadczenie gwarancyjne nie musi mieć natomiast konkretnej formy pisemnej, ani nie musi też być przedstawione w formie dokumentu, wystarczy by oświadczenie gwarancyjne zostało sformułowane w sposób jasny i zrozumiały. Uprawniony z gwarancji może jednakże żądać od gwaranta wydania oświadczenia gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku, czyli tzw. dokumentu gwarancyjnego.

Swoboda w kształtowaniu treści gwarancji nie oznacza jednakże, że wszystkie przepisy zawarte w ustawie odnoszące się do gwarancji mogą zostać zmodyfikowane. Strony umowy nie mogą bowiem udzieleniem gwarancji ograniczyć roszczeń z tytułu rękojmi, przepis wprost bowiem stanowi, że kupujący, czyli inwestor, może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, zaś wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Jednakże w razie wykonywania uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. Gwarant jest ponadto obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni.

Jeżeli natomiast w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

POTRZEBUJESZ POMOCY PRAWNEJ W REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANEJ

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI –> http://www.kancelariaprawobudowlane.pl/kontakt/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *