Jak uzasadniać rażąco niską cenę przed zamawiającym?

Zabezpieczenia w umowie o roboty budowlane
14 kwietnia 2018
Czy banki oszukiwały sprzedając obligacje GetBack jako bezpieczną formę lokowania środków?
27 kwietnia 2018

Mimo iż cena odgrywa zasadniczą rolę i „decyduje” o wygranej wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, to jednak zaoferowanie ceny zbyt niskiej może wykonawcy przysporzyć nieco problemów, a nawet może spowodować, że jego oferta zostanie odrzucona.

Zanim jednakże zamawiający odrzuci ofertę z powodu rażąco niskiej ceny, wcześniej zobowiązany jest zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w przedmiocie ceny, z kolei wykonawca zobowiązany jest wykazać, jakie czynniki decydowały o kalkulacji kosztów, jak również to, iż znajdowały one uzasadnienie w obiektywnych okolicznościach, np. związanych z kosztami pracy specjalistów, jako zasadniczego elementu prac projektowych.

Jak zostało powyżej wskazane, to na wykonawcy spoczywa ciężar wykazania, że zaoferowana przez niego cena nie jest rażąco niska, zaś kwestia ta w praktyce jest bardzo rygorystycznie traktowana, wykonawca nie może więc udzielić ograniczonych bądź lakonicznych wyjaśnień, gdyż nie zostaną one uwzględnione.

Wyjaśnienia składane w przedmiocie rażąco niskiej ceny mają bowiem istotne (rozstrzygające) znaczenie dla stwierdzenia, czy cena ma charakter rażąco niski czy też rynkowy, stąd też za niewłaściwe należy uznać takie praktyki wykonawców, którzy w sposób formalny odpowiadają na wezwanie zamawiającego do wyjaśnienia ceny.

Wykonawca, na którym spoczywa ciężar udowodnienia, że cena ma charakter realny winien przedstawić wyjaśnienia, które nie budzą wątpliwości, a w sposób kompleksowy pokazują metodykę budowania ceny oferty i uwzględniania kosztów na określonym poziomie. O istocie wyjaśnień wykonawcy w zakresie zaoferowanej ceny nie świadczy zatem ich obszerność lecz przedstawione konkretne okoliczności mające wpływ na sposób kształtowania ceny oferty.

Z kolei brak udzielenia wyjaśnień, to zarówno sytuacja gdy wykonawca nie udziela wyjaśnień traktując milcząco wezwanie zamawiającego, a także, gdy udziela wyjaśnień pozornych, niewłaściwych, nie odpowiadających treści wezwania zamawiającego.

Zgodnie natomiast z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, sam fakt dysponowania doświadczeniem, urządzeniami, czy też narzędziami nie jest niczym nowym i specyficznych, gdyż stanowi on w postaci warunków udziału w postępowaniu element sine qua non umożliwiający ubieganie się wykonawcy o zamówienie.

Bez jego spełnienia nie istniałaby możliwość udzielenia zamówienia jakiemukolwiek wykonawcy – zatem nie może on stanowić uzasadnienia dla zaoferowania wynagrodzenia na poziomie odbiegającym o ponad 30 % od wartości szacunkowej ustalonej przez zamawiającego oraz średniej arytmetycznej złożonych w postępowaniu ofert. Ponadto, powtórne przedstawienie kosztorysu ofertowego nie ma waloru dowodowego.

Kosztorys ten stanowi bowiem uszczegółowienie ceny ofertowej – a więc złożonego przez wykonawcę oświadczenia woli co do proponowanego przez niego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. Taki walor mogłyby posiadać przedstawione przez odwołującego np. oferty handlowe dotyczące zakupu materiałów po określonych cenach, stawki wynagrodzenia ewentualnych podwykonawców, zadeklarowane przez dostawców upusty i rabaty (o ile będą one zgodne z regułami rynkowymi).

Samo formalne przedstawienie dokumentów (w tym powtórne złożenie zamawiającemu kosztorysu ofertowego złożonego wraz z ofertą oraz wykazu narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje wykonawca) nie może stanowić podstawy do uznania, że wykonawca uzasadnił podaną cenę. Za niewystarczające uznaje się również udzielone wyjaśnienia oraz informacje od dostawców, z których treści wynika możliwość uzyskania rabatów „rzędu 60 % cen cennikowych”, gdyż mają charakter ogólny i nie dają one wiedzy na temat konkretnych, przyjętych w ofercie cen sprzętu i materiałów.

Z kolei w wyroku z dnia 7 kwietnia 2017 r., sygn. akt: KIO 545/17, Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, iż „ Jakkolwiek wiedza zamawiającego wynikająca z profesjonalnego prowadzenia działalności w dziedzinie objętej przedmiotem zamówienia może być pomocna przy ocenie realności ceny oferty, to nie może to prowadzić do poszukiwania przez zamawiającego usprawiedliwienia dla wysokości tej ceny w sytuacji, gdy jej prawidłowość w żadnej mierze nie została wykazana w wyjaśnieniach wykonawcy. Przedstawienie ceny ofertowej w rozbiciu na koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk, przy jednoczesnym braku podania szczegółów kalkulacji ceny oraz bez wykazania jakichkolwiek dodatkowych okoliczności pozwalających obniżyć cenę oferty, nie uprawniało zamawiającego do wniosku, że wykonawca wykazał realność zaoferowanej ceny”.

O cenie decydują natomiast w dużej mierze czynniki niezależne całkowicie od okoliczności związanych z przedmiotem zamówienia – mogących obejmować takie elementy jak: dogodne dla wykonawcy i osób świadczących usługę miejsce realizacji świadczenia, zaangażowanie osób realizujących w usługę w inne projekty, w tym projekty położone na zbliżonym obszarze, dodatkowe dochody uzyskiwane przez osoby przewidziane do świadczenia tego typu usług (zatrudnienie w ramach innych stosunków, świadczenia emerytalne, rentowe itp.), znajomość miejsca świadczenia usług oraz znajomość innych uczestników procesu budowlanego, w tym znajomość potrzeb i specyficznych oczekiwań podmiotu zamawiającego oraz potencjał wykonawczy podmiotu, który będzie realizował roboty budowlane i prace projektowe.

KANCELARIA ADWOKACKA SOSNOWSKILEGAL SPECJALIZUJE SIĘ W OBSŁUDZE PRAWNEJ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO STRONIE WYKONAWCY ORAZ ZAMAWIAJĄCEGO – PRACUJEMY DLA KLIENTÓW Z WARSZAWY ORAZ CAŁEJ POLSKI

zapraszamy do zakładki KONTAKT

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *