Wrobieni w pozew zbiorowy, co zrobić jeśli zdecydowałeś się na pozew zbiorowy, ale nie chcesz tego kontynuować? [ kredyt we frankach ]

Odszkodowania za zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.
10 stycznia 2018
Europejski nakaz zapłaty – windykacja zagraniczna.
20 lutego 2018

Postępowanie sądowe samo w sobie zwykle wywołuje stres, a jeśli dodatkowo po stronie pozwanej ma występować duża instytucja finansowa jaką jest bank, wiele osób decyduje się na przystąpienie do pozwu zbiorowego przeciwko bankowi, gdyż tylko w takim postępowaniu upatrywana jest możliwość uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia.

Dla powszechnego przekonania, iż tylko pozew zbiorowy i zainicjowanie postępowania grupowego jest szansą na korzystny wyrok dla frankowiczów, nie bez znaczenia są również liczne informacje w mediach o uzyskaniu korzystnych wyroków i specjalistach, którzy tylko takimi sprawami się zajmują, i choć informacjom tym nie można odmówić wiarygodności, to jednak bardzo często pomija się negatywne aspekty pozwu zbiorowego, z kolei rezygnacja z takiego postępowania nie zawsze będzie możliwa.

Decydując się na przystąpienie do postępowania grupowego należy przede wszystkim zdać sobie sprawę z tego, że postępowanie to będzie trwać znacznie dłużej niż proces indywidualny oraz może wiązać się z wyższymi kosztami, gdyż poza uiszczeniem opłaty sądowej od pozwu, konieczne może również być wniesienie kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu. Zdarza się więc, że pomimo wcześniejszych oporów, kredytobiorca zmieni zdanie i swych racji będzie chciał dochodzić w postępowaniu indywidualnym, tym samym rezygnując z postępowania grupowego, istotne jednakże jest, że wycofanie się z pozwu zbiorowego nie zawsze będzie możliwe, a wszystko zależy od tego na jakim etapie jest postępowanie grupowe. Zgodnie z ustawą o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, po uprawomocnieniu się postanowienia sądu co do składu grupy oświadczenie członka grupy o wystąpieniu z grupy jest bezskuteczne.

Ostatecznym momentem na rezygnację z postępowania grupowego jest zatem uprawomocnienie się postanowienia sądu w zakresie składu grupy. Przypomnijmy, wydanie przez sąd postanowienia co do składu grupy poprzedzone jest badaniem przez sąd czy w danym przypadku dopuszczalne jest prowadzenie postępowania grupowego, w tym zakresie sąd także wydaje postanowienie, oraz ogłoszeniem o wszczęciu postępowania grupowego w którym między innymi informuje się o możliwości przystąpienia do grupy przez osoby, których roszczenia mogą być objęte powództwem grupowym poprzez złożenie reprezentantowi grupy oświadczenia.

Na każdym więc ze wskazanych etapów postępowania możliwa jest rezygnacja z postępowania grupowego, jeśli jednakże postanowienie sądu co do składu grupy się uprawomocni, wówczas członek grupy nie może skutecznie złożyć oświadczenia o rezygnacji, czyli będzie musiał kontynuować proces zbiorowy.

W powołanej ustawie na próżno szukać przepisu, który stanowić będzie o tym komu oraz w jakiej formie należy złożyć oświadczenie o wystąpieniu z grupy, aby było ono skuteczne. W doktrynie wskazuje się jednakże, iż stosując analogię do aktu przystąpienia do grupy, w połączeniu z zasadą braku podmiotowości członka grupy w postępowaniu grupowym, należałoby przyjąć, iż także oświadczenie o wystąpieniu członek grupy powinien złożyć na ręce reprezentanta.

Przeczytaj także:

Kredyt we frankach – pozew indywidualny, zbiorowy oraz hybrydowy.

Pamiętać jednakże należy, iż ustawa nie nakłada na reprezentanta grupy żadnych zadań związanych z wystąpieniem członka z grupy, w szczególności nie zobowiązuje go do przyjmowania takich oświadczeń, kontroli czy przedstawiania ich sądowi, dlatego przyjmuje się, że członek grupy powinien złożyć oświadczenie o wystąpieniu z grupy sądowi. Jeżeli oświadczenie zostanie złożone na ręce reprezentanta, wówczas powinien on przekazać je sądowi, bądź zwrócić członkowi grupy z pouczeniem, iż oświadczenie należy złożyć sądowi.

 Oświadczenie o wystąpieniu z grupy jest praktycznie jedyną czynnością procesową jakiej skutecznie może dokonać członek grupy w postępowaniu grupowym, gdyż to reprezentant grupy prowadzi postępowanie na rzecz wszystkich członków grupy. Przepisy nie przewidują jednakże żadnej szczególnej formy, ani określonych wymogów formalnych dla takiego oświadczenia, jeśli jednakże oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej, wówczas przyjmuje się iż stosować należy przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

Chcesz wystąpić z pozwu zbiorowego – chcesz aby Twoja sprawa była prowadzona indywidualnie skontaktuj się z nami sekretariat@adwokatjsosnowski.pl lub zadzwoń (22) 2951294

W związku z powyższym, oświadczenie powinno spełniać wymogi jakie ustawa nakłada na każde pismo procesowe, a ewentualne braki również powinny zostać usunięte w trybie przewidzianym w ustawie, a więc w razie braków pisma składający oświadczenie powinien zostać wezwany do poprawienia lub uzupełnienia oświadczenia w terminie tygodnia, pod rygorem zwrócenia pisma. Pamiętać ponadto należy, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby oświadczenie o wystąpieniu z grupy złożyć w formie ustnej, w trakcie posiedzenia sądowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *