Wstrzymanie zwrotu VAT, co można zrobić?

Zamówienia publiczne – unieważnienie postępowania z powodu istotnej zmiany okoliczności.
12 stycznia 2019
Zaskarżenie decyzji o przedłużeniu terminu zwrotu VAT.
9 marca 2019

Zasada jest prosta, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, czyli podatku poniesionego przez podatnika z tytułu zakupu towarów i usług, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, czyli podatku, który doliczany jest do kwoty netto sprzedaży i który powinien zostać odprowadzony do urzędu skarbowego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W przypadku nadpłaty podatku VAT podatnik ma więc do wyboru jedno z dwóch rozwiązań, zwrot podatku VAT lub rozliczenie podatku w następnych okresach, gdy jednak nadpłata jest spora, podatnicy chętniej korzystają z pierwszej opcji i wnioskują do urzędu skarbowego o zwrot podatku i choć przepisy jasno określają terminy zwrotu takiego podatku, w praktyce różnie z tym bywa.

Potrzebujesz wsparcia prawnego w zakresie spraw związanych z prawem podatkowym, zwrotem Vat – skontaktuj się z nami

http://www.adwokaciodpodatkow.pl

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, zwrot różnicy podatku, co do zasady, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika. Jeżeli jednak zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego.

Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

Ustawa przewiduje ponadto, że w określonych przypadkach, zwrot różnicy podatku powinien nastąpić w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia.

Z powyższego wynika zatem, że podatnik zwrot podatku otrzyma najwcześniej w terminie 25 dni, może się jednak okazać, że zwrot zostanie wstrzymany, i tutaj tak naprawdę nie wiadomo na jak długo, gdyż z zacytowanej regulacji nie wynika wprost jak długo mogą trwać czynności weryfikujące rozliczenia podatnika dokonywane w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego, rekordziści na zwrot czekają więc nawet kilka lat. Czy jednak w takiej sytuacji podatnik jest faktycznie bezradny i skazany na łaskę-niełaskę urzędu?

Przełomowa w tej kwestii jest Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2016 r., sygn. akt: I FPS 2/16, w której Sąd stwierdził, że „Przedłużenie terminu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (…), w przypadku, gdy weryfikacja rozliczenia podatnika dokonywana jest w ramach kontroli podatkowej (lub postępowania podatkowego, lub postępowania kontrolnego) następuje w formie zaskarżalnego zażaleniem postanowienia naczelnika urzędu skarbowego, przewidzianego w art. 274b w związku z art. 277 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (…), na które przysługuje skarga do sądu administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (…)”.

Zgodnie zatem z zaprezentowanym przez Sąd stanowiskiem, podatnik, któremu wstrzymano zwrot podatku VAT z uwagi na prowadzoną kontrolę podatkową, może postanowienie naczelnika urzędu skarbowego w sprawie przedłużenia terminu zwrotu VAT zaskarżyć poprzez złożenie zażalenia, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

Nieuwzględnienie zażalenia podatnika powoduje z kolei, że może on wnieść skargę do sądu administracyjnego, gdyż kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg m. in. na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty. Oznacza to tym samym, że wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego może następnie zostać zaskarżony do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Niewątpliwie zaskarżenie postanowienia naczelnika urzędu skarbowego jest czasochłonne i wymaga determinacji, ważne jednakże jest, żeby podatnik zdawał sobie sprawę, że urząd nie stoi ponad prawem i też musi stosować się do obowiązujących przepisów

Masz problem ze zwrotem podatku VAT – szybsze podjęcie decyzji o działaniu to większe szanse na korzystne załatwienie sprawy – zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się z nami: (22) 295 12 94


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *