Zamówienia publiczne

W zakresie zamówień publicznych oferujemy pełne doradztwo prawne na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  • kompleksowa obsługa prawna (przygotowywanie i przeprowadzanie) postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, głównie związanych z inwestycjami w sektorze energetycznym, takimi jak budowa elektrowni, elektrociepłowni, zakup urządzeń energetycznych, zamówienia usług serwisowych, budowa źródeł odnawialnych;
  • przygotowywanie dokumentacji przetargowej, w tym ogłoszenia o zamówieniu, rekomendacji w zakresie kryteriów oceny ofert, części formalno-prawnej SIWZ wraz z projektem umowy, ocenę spełnienia kryteriów formalno-prawnych, protokołów postępowania, odpowiedzi na pytania wykonawców, prowadzenie negocjacji, przygotowywanie ostatecznych wersji SIWZ wraz z tekstem umowy uwzględniającej wyniki negocjacji, ocena formalno-prawna złożonych ofert;
  • przygotowanie i wdrożenie koncepcji realizacji inwestycji publicznych w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego, takich jak budowa parków wodnych, spalarni odpadów, parkingów, basenów, przedszkoli i domów opieki;
  • reprezentowanie w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych,
  • reprezentowanie oferentów w procedurach o zamówienie publiczne, w tym przygotowywanie pytań do SIWZ, uwag do umów, zapewnienie poprawności formalno-prawnej składanych dokumentów, prowadzenie negocjacji, przygotowywanie odwołań do KIO,
  • przygotowywanie dokumentów, składanych przez strony postępowania o zamówienie publiczne do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w tym informacji dotyczących zawierania umów na okresy dłuższe niż przewidziane w PZP.

Oddział kancelarii w Warszawie


ul. Grzybowska 4/2
00-131 Warszawa

Sekretariat: 22 300 11 13
Tel kom: +48 604-905-856

Oddział kancelarii w Gliwicach


ul. Zwycięstwa 8/5
44-100 Gliwice

Sekretariat: (32) 700-35-66
Drugi numer: (32) 700-34-20

Formularz kontaktowy