Zaskarżenie decyzji o przedłużeniu terminu zwrotu VAT.

Wstrzymanie zwrotu VAT, co można zrobić?
24 lutego 2019
Kontrola podatkowa w firmie – co robić?
19 kwietnia 2019

Kontroli z urzędu skarbowego spodziewać się można w każdej chwili, obowiązujące przepisy umożliwiają bowiem prowadzenie kontroli zarówno zapowiedzianych, jak i nie zapowiedzianych, mało kto jednak zdaje sobie sprawę z tego, że kontrola może być wynikiem rozliczenia złożonego przez podatnika w celu zwrotu nadpłaconego podatku VAT.

Zgodnie bowiem z ustawą o podatku od towarów i usług, jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ustawowy termin do dokonania zwrotu do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego.

W wyniku prowadzonych kontroli termin zwrotu podatku może zatem zostać bardzo odsunięty w czasie, na okres, którego nie można w żaden sposób przewidzieć.

Podatnik w takim wypadku nie powinien jednak czekać bezczynnie na zakończenie weryfikacji, przepisy dają mu bowiem możliwość zaskarżenia postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu VAT, warto więc z tego rozwiązania skorzystać, gdy ciągłe przedłużanie terminu nie znajduje uzasadnienia.

Organy podatkowe zwrotu nadpłaconego podatku VAT mogą dokonać w trzech terminach: 25, 60 i 180 dni, każdy z tych terminów odnosi się jednak do nieco inne sytuacji.

Podstawowym terminem jest termin 60 dni i dotyczy on największej grupy podatników. W terminie 25 dni zwrot otrzymają ci podatnicy, którzy spełnią warunki wskazane w ustawie (np. podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje podatkowe), bądź gdy z wnioskiem o zwrot podatku w terminie 25 dni wystąpi sam podatnik.

Natomiast, w przypadku gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami, podatnikowi przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od podatku należnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium kraju lub poza tym terytorium, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia.

Jak zostało powyżej wskazane, organ podatkowy może przedłużyć termin zwrotu VAT-u na czas praktycznie nieograniczony, podatnik może jednak wówczas złożyć zażalenie na takie postanowienie, a następnie może wystąpić ze skargą do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Prawo podatnika do złożenia zażalenia, a następnie skargi do sądu administracyjnego, nie zawsze było jednak czymś oczywistym, dopiero Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2016 r., sygn. akt: I FPS 2/16, jednoznacznie przesądziła o takiej możliwości. Teza powołanej Uchwały brzmi: „Przedłużenie terminu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w przypadku, gdy weryfikacja rozliczenia podatnika dokonywana jest w ramach kontroli podatkowej (lub postępowania podatkowego, lub postępowania kontrolnego) następuje w formie zaskarżalnego zażaleniem postanowienia naczelnika urzędu skarbowego, przewidzianego w art. 274b w związku z art. 277 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.), na które przysługuje skarga do sądu administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.)”, po wydaniu wskazanej Uchwały rozwiane zostały wszelkie wątpliwości co do możliwości zaskarżenia postanowienia organu podatkowego przez podatnika.

Zażalenie na postanowienie o przedłużeniu terminu do zwrotu podatku VAT wnieść należy w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie – od dnia jego ogłoszenia stronie. Zażalenie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Nie wymaga ono szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z zażalenia wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanego postanowienia.

Zobacz inne wpisy:

Jak sobie poradzić z kontrolą podatkową?
Procedura zwrotu VAT, a kontrole skarbowe
więcej informacji www.adwokaciodpodatkow.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *