Zatrudnienie cudzoziemców (Ukraińców) w Polsce – jak to zrobić?

Europejski nakaz zapłaty – windykacja zagraniczna.
20 lutego 2018
Sądowa windykacja zagraniczna – jak odzyskać dług z zagranicy?
4 marca 2018

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce, a w szczególności obywateli Ukrainy, cieszy się nadal dużym zainteresowaniem, żeby jednakże wszystko odbywało się zgodnie z prawem, a więc żeby zatrudnić daną osobę legalnie, w oparciu o umowę o pracę, konieczne jest zachowanie procedury o której stanowi ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zgodnie z przepisami powołanej powyżej ustawy, cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli np. posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej; udzielono mu ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej; posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej lub posiada zezwolenie na pracę oraz przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy.

Aby więc można było mówić o legalnym powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi cudzoziemiec musi posiadać ważną wizę lub inny dokument uprawniający go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany uzyskać dla niego zezwolenie na pracę.

Zezwolenie na pracę wydawane jest przez właściwego wojewodę, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi musi więc złożyć w tym zakresie stosowny wniosek. We wniosku o wydanie zezwolenia na pracę wskazać należy: informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi oraz odpowiednio pracodawcy użytkownika lub podmiotu, do którego pracownik jest delegowany; dane osobowe cudzoziemca; informacje dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi oraz, w określonych przypadkach, dane osoby przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającej dokumenty potwierdzające wypełnienie obowiązków określonych w ustawie i upoważnionej do reprezentowania pracodawcy wobec wojewody i organów.

Oferujemy kompleksową obsługę prawną pracodawców 

Jakie korzyści płyną ze stałej obsługi prawnej dla firm?

 

Jeśli zatem pracodawca chce zatrudnić obywatela Ukrainy, najpierw powinien on wystąpić do właściwego wojewody o wydanie zezwolenia na pracę, a następnie, gdy zezwolenie zostanie wydane, przyszły pracownik może starać się o uzyskanie wizy. Ważne jest, iż uzyskanie zezwolenia nie w każdym przypadku będzie konieczne, z obowiązku tego zwolniony jest pracodawca w stosunku docudzoziemca posiadającego tzw. jednolite zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. W przypadku jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, praca na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w tym zezwoleniu jest dopuszczalna, lecz pod warunkiem odpowiedniej zmiany treści zezwolenia, która odbywa się na wniosek cudzoziemca.

Zezwolenie na pracę jest wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata i może być przedłużane. W przypadku gdy cudzoziemiec pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej, która na dzień złożenia wniosku zatrudnia powyżej 25 osób, wojewoda może wydać zezwolenie na pracę na okres nie dłuższy niż 5 lat. W przypadku delegowania cudzoziemca przez pracodawcę zagranicznego w celu realizacji usługi eksportowej, wojewoda wydaje zezwolenie na pracę na okres delegowania.

Zezwolenie na pracę jest wydawane dla określonego cudzoziemca i określa podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, stanowisko lub rodzaj pracy wykonywanej przez cudzoziemca, najniższe miesięczne wynagrodzenie cudzoziemca na danym stanowisku, wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia.

Wykonywanie pracy przez cudzoziemca nie może odbywać się na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, wyjątek stanowi jedynie powierzenia pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na okresy łącznie nieprzekraczające 30 dni w roku kalendarzowym, pod warunkiem powiadomienia o tym w terminie 7 dni, w formie pisemnej wojewody, który wydał zezwolenie.

Pracodawca, czyli podmiot powierzający inną pracę zarobkową, przed zatrudnieniem cudzoziemca ma obowiązek: żądać od cudzoziemca przedstawienia przed rozpoczęciem pracy ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w szczególności wizy lub karty pobytu); przechowywać kopię tego dokumentu: w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – w aktach osobowych pracownika, na zasadach i przez okres obowiązkowego przechowywania tych akt, a w razie zawarcia z cudzoziemcem umowy cywilnoprawnej – przez cały okres wykonywania pracy przez cudzoziemca; w terminie 7 dni zgłosić cudzoziemca do ubezpieczeń społecznych, o ile obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów; sprawdzić, czy w stosunku do kandydata istnieje wymóg ubiegania się o zezwolenie na pracę, a jeśli w danym przypadku zezwolenie na pracę jest wymagane, pracodawca powinien wystąpić do właściwego wojewody z wnioskiem o wydanie takiego zezwolenia dla danego cudzoziemca, chyba, że cudzoziemiec posiada tzw. jednolite zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *