Zmiany w oświadczeniach o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom.

Czy banki oszukiwały sprzedając obligacje GetBack jako bezpieczną formę lokowania środków?
27 kwietnia 2018
Wprowadzenie suplementów diety na rynek – kwestie prawne.
27 maja 2018
Show all

Ustawą nowelizującą z lipca 2017 r. „przeniesiono” z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej do Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, regulacje dotyczące oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom. Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów nie posługujemy się już jednakże nazwą „oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi”, a określeniem „oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi”, w praktyce jednakże nadal została zachowana możliwość zatrudniania cudzoziemców bez konieczności uprzedniego uzyskania zezwolenia na pracę.

Zgodnie z regulacjami wskazanej ustawy, zezwolenie na pracę nie jest wymagane w przypadku cudzoziemca, będącego obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy, który wykonuje pracę poza zakresem działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców, a więc poza rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem oraz działalnością związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

Okres świadczonej pracy w takim przypadku nie może być jednakże dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, a ponadto świadczenie pracy bez zezwolenia na pracę możliwe jest wtedy, gdy powiatowy urząd pracy przed rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca, wpisał oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, zaś praca jest wykonywana na warunkach określonych w tym oświadczeniu.

Niezbędnym warunkiem legalnego zatrudnienia cudzoziemca bez zezwolenia na pracę jest zatem wpisanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, pracodawca, który chce z tej możliwości skorzystać, przede wszystkim będzie musiał złożyć takie oświadczenie, zaś oświadczenie to musi zawierać wymagane ustawą informacje.

W oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, podlegającym wpisaniu do ewidencji oświadczeń, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamieszcza: informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, czyli nazwę albo imię (imiona) i nazwisko, adres stałego pobytu albo adres siedziby, numer telefonu oraz numer faksu, numery identyfikacyjne NIP i REGON – w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, albo numer PESEL – w przypadku osoby fizycznej, numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia – w przypadku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który prowadzi agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej, symbol PKD oraz opis wykonywanej działalności związanej z pracą cudzoziemca, oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej o niekaralności za czyny związane z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemców, oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi zasad powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom; informacje dotyczące cudzoziemca, a więc jego imię (imiona) i nazwisko, płeć, datę urodzenia, obywatelstwo, nazwę, serię, numer, datę wydania i datę ważności dokumentu podróży, numer wizy lub karty pobytu oraz okres ważności tego dokumentu, jeżeli przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dane dotyczące podstawy prawnej pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewidywanego sposobu wykorzystania oświadczenia wpisanego do ewidencji oświadczeń; dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi, czyli nazwę zawodu, podklasę działalności według klasyfikacji PKD, w której powierza pracę cudzoziemcowi, stanowisko lub rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, okres lub okresy pracy oznaczone datami, rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy, najniższe wynagrodzenie, jakie może otrzymywać cudzoziemiec, określone stawką godzinową lub miesięczną, wymiar czasu pracy lub liczbę godzin pracy w tygodniu lub w miesiącu, a także dane dotyczące pracodawcy użytkownika, jeżeli oświadczenie dotyczy pracy cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego, czyli nazwę albo imię (imiona) i nazwisko i adres stałego pobytu albo siedziby.

Powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli ziszczone zostaną wskazane powyżej warunki.

W sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego powiatowy urząd pracy wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń albo starosta odmawia w drodze decyzji wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego – nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia.

Powiatowy urząd pracy, wpisując oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, może określić późniejszy dzień rozpoczęcia pracy, niż określony w oświadczeniu, nie wcześniejszy niż dzień następujący po dniu wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, ma obowiązek pisemnego powiadomienia właściwego powiatowego urzędu pracy o podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *